Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Dit is een nieuwe Europese privacywet, daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Voorheen hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in de plaats gekomen van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeute moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik heb de verplichting om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • als uw behandelende therapeute, als enige, toegang heb tot de gegevens in uw dossier.
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, bijvoorbeeld facturatie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar bewaard, zorgnota’s blijven 7 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota, die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar, waaronder

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling en prestatiecode 24102
 • de kosten van het consult

 

Rechten van cliënt
Recht op inzage   (AVG artikel 15)

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u mij mag vragen of  ik persoonsgegevens heb vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Recht op correctie en verwijdering    (AVG artikel 16 en 17)

U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Recht op data deportabiliteit    (AVG artikel 20)

Dit houdt in dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens van mij te ontvangen. Ook kunt u mij vragen om persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.

Recht van bezwaar    (AVG artikel 21)

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens

Klachtrecht    (AVG artikel 77)

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan in eerste instantie hierover contact op met mij. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen  persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De toestemmingsverklaring maakt daarna onderdeel uit van het patiëntendossier.